ABOUT US

FIN8 GROUP หรือ บริษัท ฟินเอท กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่ธุรกิจครบวงจร มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนธุรกิจ วางระบบการเงินและบัญชี วางแผนกลยุทธ์องค์กร การจัดหาเงินทุน รวมไปถึงการรับวางระบบไอที และการวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 50 บริษัท จึงส่งผลให้ FIN8 GROUP ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

FIN8 GROUP บริหารงานด้วยทีมบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และอยู่ในแวดวงธุรกิจขนาดใหญ่ และจากสถาบันการเงิน ชั้นนำของประเทศทั้งสาขาการเงิน บัญชี และ ไอที พรั่งพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงสามารถให้คำแนะนำและวางแผนบริหารจัดการการเงิน บัญชี ได้อย่างครบวงจรและเหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้ในทุกธุรกิจ

FIN8 GROUP

มีสโลแกนที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจว่า

“ทุกๆแผนงานเราออกแบบตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามแผนที่วางไว้”

จึงส่งผลให้ตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้ามากมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจการเงิน อย่างครบวงจร

 เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพียงพอ อันจะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในทุกสภาวการณ์ สร้างเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานชั้นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ตามความคาดหวังของลูกค้า

หาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินต่างๆ
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ลูกค้า

สร้างรากฐานทางการเงิน บัญชี และระบบไอทีเพื่อรองรับการเติบโตให้แก่ธุรกิจลูกค้า

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อให้ลูกค้ามีกระแสเงินสดเพียงพอต่อเนื่อง

พัฒนาขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ

สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยให้พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร

รับผิดชอบและให้ความสำคัญ
ต่อคู่ค้า ลูกค้า และสังคม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

มีมาตรฐาน และโปร่งใส

 เนื่องด้วยในการดำเนินธุรกิจของเราได้ให้ความสำคัญต่อคำว่าจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยทุกบริบทของการปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน และโปร่งใส เราไม่เพียงแต่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังได้คำนึงถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ เป็นสำคัญ โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ของประเทศ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

FIN8 GROUP

มีหลักจรรยาบรรณที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังนี้

สารจากประธานบริษัท

บริษัท ฟินเอท กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็น Financial Solution ด้วยการให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีครบวงจร ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ดิฉันขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการผลักดันที่จะยกระดับและสร้างมาตรฐานของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีให้เป็นที่ยอมรับ เราจะพิสูจน์ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงคุณภาพและการบริการของเราที่โปร่งใสและมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการบริการอย่างจริงใจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายถ้วนหน้า

Sign