FIN8 GROUP

บริการด้านการวางระบบการเงินและบัญชี

บริการด้านการวางระบบการเงินและบัญชี

การวางระบบบัญชีที่ดี ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น สามารถนำตัวเลขที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานได้ และนอกจากนี้ในปัจจุบันสถาบันการเงินได้ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีหรืองบการเงินมากว่าแต่ก่อน การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจะอ้างอิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจที่มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง มีการวางระบบที่ดี จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า โดยมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า ดังนั้น Fin8 จึงได้มีบริการนี้รองรับเพื่อจะได้ดูแลธุรกิจอย่างครบวงจร