FIN8 GROUP

บริการจัดทำแผน และ เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) เป็นวิธีการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของลูกหนี้ในขณะนั้น หรือมีแนวโน้มว่าในอนาคตโครงสร้างลูกหนี้ของลูกหนี้ซึ่งทำไว้แต่เดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของลูกหนี้

กรอบการให้บริการด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  1. ดำเนินการประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองและควบคุมการกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบขั้นตอนของการปรับโครงสร้าง และศึกษาทางเลือกที่มีศักยภาพทางธุรกิจ  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอ
  3. ศึกษาปัญหา จำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทำประมาณการตัวเลขทางการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้และความเป็นไปได้ของแผน
  4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้  เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  และสามารถที่จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ตกลง