ร่วมงานกับ Fin8 Group

FIN8 GROUP มีวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
พัฒนาขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ในทุกๆวันเราจะช่วยสร้างและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของเราทุกคน เรามุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์ค และเปิดโอกาสให้สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มที่ เราหล่อหลอมให้พนักงานของเรามีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือการพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวไกล บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ เราสร้างบรรยากาศของการทำงานโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร เราได้คิดและปรับเปลี่ยนแผนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ นโยบายด้านการพนักงานสูงสุดของเรา คือ มุ่งเน้นสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร และเรายังให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัวของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เราจึงมีนโยบายดูแลและให้สวัสดิการไม่เพียงเฉพาะแต่พนักงานของเราเท่านั้น เรายังให้ครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และ บุตรของพนักงาน เพราะเราตระหนักดีว่า หากครอบครัวสมบูรณ์ไม่มีความเดือดร้อนใด พนักงานก็จะมีความสุข และส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถที่มีอยู่ และ ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวไกล เรายินดีที่จะเชิญท่านเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเราได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

FIN8 GROUP

ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ (RM) จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนหาช่องทางพัฒนาตลาดใหม่ โดยหาลูกค้าสินเชื่อใหม่ ขยายฐานลูกค้าเดิม วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20ล้านบาทขึ้นไป ทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กร
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และ แหล่งเงินทุนต่างๆ
 • จัดทำ Business plan และFinancialprojection
 • บริหารทีมงานและพัฒนาทักษะความสามารถของทีมงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ : 35 -45 ปี
 • จบปริญญาตรี / โท การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อธุรกิจSMEs,สินเชื่อ Corporateกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 12ปี
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน กำหนดเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อได้
 • สามารถจัดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างสินเชื่อได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสามารถ ทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • สามารถจัดทำ Cash flow projection จะได้
 • บุคลิกดี มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร หรือ ผู้จัดการเขต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าทันตกรรมประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ ค่าทันตกรรมประกันอุบัติเหตุ ของคู่สมรสและบุตร
 • การรันตีโบนัส1เดือน
 • ค่าน้ำมันรถยนต์และเงินประจำตำแหน่ง
 • Incentiveรายเดือนตามผลการทำงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • แบบฟอร์มพนักงาน

FIN8 GROUP

ผู้จัดการ/ ผู้จัดการอาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และ แหล่งเงินทุนต่างๆ
 • จัดทำ Business plan และFinancialprojection
 • กำหนดเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ และ วิเคราะห์งบการเงินได้
 • บริหารทีมงานและพัฒนาทักษะความสามารถของทีมงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ : 32-45 ปี
 • จบปริญญาตรี / โท การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อธุรกิจ ในสายงานวิเคราะห์สินเชื่อSMEs,สินเชื่อ Corporateกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10ปี แต่หากเคยอยู่ทั้งฝ่ายงานวิเคราะห์ และ RMจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน กำหนดเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อได้
 • สามารถจัดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างสินเชื่อได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสามารถ ทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • สามารถจัดทำ Cash flow projection จะได้
 • บุคลิกดี มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าทันตกรรมประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ ค่าทันตกรรมประกันอุบัติเหตุ ของคู่สมรส
 • การรันตีโบนัส1เดือน
 • ค่าน้ำมันรถยนต์และเงินประจำตำแหน่ง
 • Incentive รายเดือนตามผลการทำงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • แบบฟอร์มพนักงาน

FIN8 GROUP

นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาตรี ปี 3หรือ ปี 4
 • ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี หรือ คณะเศรษฐศาสตร์
 • สามารถมาฝึกงานได้วันจันทร์–ศุกร์ ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1  เดือน

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ซึ่งได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้วหนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุด และอื่นๆ ส่งมาที่ช่องทางต่างๆดังนี้

 • จดหมายมายัง : บริษัท ฟินเอทกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 524/1อาคาร FIN8 GROUP ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • Email: recruit@fin8.co.th
 • โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-109-5454ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล