คุณวชิรศักดิ์ หมวดมณี

ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์ธุรกิจ

การศึกษา
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน
มีความเชี่ยวชาญงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุน, การบริหารโครงการ, การจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, การปรับปรุงงบการเงิน และ ประมาณการทางการเงิน  โดยมีประสบการณ์มากว่า 15ปี ในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งของประเทศ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอิสลาม (แห่งประเทศไทย), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในงานที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงโครงสร้างนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้เคยวิเคราะห์และจัดทำแผนมีหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจผลิตเครื่องจักร, ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจอาหารแปรรูป, ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้นโดยมีพอร์ตสินเชื่อที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบประมาณ5,000ล้านบาท

คุณวชิรศักดิ์ หมวดมณี

ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์ธุรกิจ

การศึกษา
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน
มีความเชี่ยวชาญงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุน, การบริหารโครงการ, การจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, การปรับปรุงงบการเงิน และ ประมาณการทางการเงิน  โดยมีประสบการณ์มากว่า 15ปี ในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งของประเทศ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอิสลาม (แห่งประเทศไทย), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในงานที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงโครงสร้างนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้เคยวิเคราะห์และจัดทำแผนมีหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจผลิตเครื่องจักร, ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจอาหารแปรรูป, ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้นโดยมีพอร์ตสินเชื่อที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบประมาณ5,000ล้านบาท