คุณภาวิณี มีปัญญา

ประธานและกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

ปริญญาโท: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรการบริหารจัดการ Young Executive MBA
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร เกียรตินิยมอันดับที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน

มีความเชี่ยวชาญงานด้านสินเชื่อธุรกิจ และ การบริหารการเงิน โดยมีประสบการณ์เกือบ 20 ปี ในสถาบันการเงินแนวหน้าหลายแห่งในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, เงินทุนบัวหลวง, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารสินเอเชีย, ธนาคารอิสลาม (แห่งประเทศไทย), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,ธนาคารซิตี้แบงค์ เป็นต้น เคยดำรงตำแหน่งทั้งในสายงานสินเชื่อธุรกิจ และสายงานวิเคราะห์ มีประสบการณ์ทั้งสินเชื่อขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ รวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการ การร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) มีผลงานการบริหารพอร์ตสินเชื่อโดยรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆที่สำคัญทั้งธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจคมนาคม เป็นต้น

สำหรับประสบการณ์สายงานการบริหารการเงิน เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินกับให้บริษัทมหาชน ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านไอทีรายใหญ่ของประเทศ และ กลุ่มบริษัทส่งออกอาหารแปรรูปขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสินค้านับหมื่นล้านบาท ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน  รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับบริษัทจำกัดอีกหลายแห่ง