คุณวรฐ กัณฑศรี

ผู้อำนวยการสายงานตลาดธุรกิจสัมพันธ์

การศึกษา

ปริญญาตรี   : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
ปริญญาโท  : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน

มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสายสินเชื่อสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ เคยบริหารพอร์ตสินเชื่อวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งด้านสินเชื่อ Good Loan และสินเชื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยได้เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนมาหลายแห่ง อาทิเช่น ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้เคยบริหารพอร์ตสินเชื่อครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต, การบริการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจนำเข้าส่งออก, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจยานยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการตลาดบริษัทประเมินราคารายใหญ่ที่อยู่ในการรับรองของกลต.