FIN8 GROUP

บริการจัดทำแผนธุรกิจ
(Business plan)

แผนธุรกิจแผนธุรกิจ หรือ Business Plan คือ

แผนการดำเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะทำช่วงกรอบระยะเวลา 1-5 ปี โดยแผนธุรกิจจะทำการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือ โครงการในมิติต่างๆซึ่งมีเนื้อหาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ทีมผู้บริหาร วิเคราะห์ด้านการดำเนินงาน วิเคราะห์ด้านการตลาด และทางด้านการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น วิเคราะห์คู่แข่งขัน วิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

แผนธุรกิจที่ให้บริการ

จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น จากหุ้นส่วน ผู้ร่วมลงทุน หรือ กองทุนต่างๆทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมไปถึงเพื่อการนำเสนอข้อมูลเพื่อยื่นเสนอขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง บริษัทแฟคตอริ่ง เป็นต้น

แผนธุรกิจจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้

 1. บทสรุปผู้บริหาร :
  เป็นการสรุปเกี่ยวกับลักษณะกิจการหรือโครงการโดยย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับ โดยมุ่งชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น ข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อชักจูงให้เกิดความสนใจอ่านเนื้อหาในรายละเอียด
 2. วัตถุประสงค์ในการเสนอแผน:
  แสดงถึงที่มาและความจำเป็นซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำแผนธุรกิจ ว่าต้องการระดมทุนหรือขอสินเชื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยมีต้นทุนโครงการ และ แผนการชำระเงินอย่างไร
 3. ข้อมูลบริษัท และ ข้อมูลประวัติของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) :
  ข้อมูลส่วนนี้จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของบริษัท บริษัทในเครือ และ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวโน้ม ทิศทาง และ ความมั่นคงของบริษัท
 4. รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ :
  หัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดในกระบวนการในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการผลิต/การบริการ และ ความเพียงพอของวัตถุดิบ/กำลังคน นโยบายทางการค้า การทำการตลาด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและแนวทางการทำการตลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประเมินถึงความเป็นไปได้หรือความสอดคล้องกับตัวเลขทางการเงินที่ได้ประมาณการไว้ อาทิเช่น รายได้ ต้นทุน กำไร ว่ามีความสมเหตุสมผลและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
 5. วิเคราะห์อุตสาหกรรม และ คู่แข่งขัน :
  เป็นการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมนั้นมีโครงสร้างแบบผูกขาด กึ่งผูกขาด หรือแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีความสำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้า นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมช่วงวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจได้
 6. วิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis):
  เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ๆ ก็คือปัจจัยภายในองค์กร และ ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
 7. ประมาณการทางการเงินและการลงทุน :
  เป็นการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินของการดำเนินธุรกิจ ที่ได้ประเมินหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยทั่วไปจัดทำเป็นรายปี ระยะเวลา 3- 5 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ หรือการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน

ทำไมจึงต้องจัดทำแผนธุรกิจให้สถาบันการเงิน หรือ นักลงทุน

การมีแผนธุรกิจเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะนั่นหมายถึงความมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับฟังแผนได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต