บริการวางกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี

บริการวางกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี คือ

การดำเนินงานของธุรกิจ การวางกลยุทธ์ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการดำเนินธุรกิจจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนให้สามารถปฎิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ ทำให้รู้ว่ารายได้จะมาจากช่องทางไหน และรายจ่ายจะต้องจ่ายไปให้ใครบ้าง มีความจำเป็นแค่ไหนในการดำเนินงาน จึงทำให้สามารถระบุค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆได้ ส่งผลให้แผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้สามารถนำมาปฎิบัติและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินจะควบคู่ไปกับการทำบัญชีที่ดี ซึ่งการทำบัญชีที่ดีและถูกต้องจะทำให้การวางกลยุทธ์ทางการเงินสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และละเอียดมากยิ่งขึ้น

บริการด้านการวางระบบการเงินและบัญชี

บริการด้านการวางระบบการเงินและบัญชี

การวางระบบบัญชีที่ดี ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น สามารถนำตัวเลขที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานได้ และนอกจากนี้ในปัจจุบันสถาบันการเงินได้ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีหรืองบการเงินมากว่าแต่ก่อน การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจะอ้างอิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจที่มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง มีการวางระบบที่ดี จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า โดยมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า ดังนั้น FIN8 จึงได้มีบริการนี้รองรับเพื่อจะได้ดูแลธุรกิจอย่างครบวงจร

บริการจัดทำแผน และ เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) เป็นวิธีการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อโครงสร้างหนี้-ของบริษัทไม่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในขณะนั้นๆ หรือมีแนวโน้มว่าในอนาคตโครงสร้างทางการเงินที่ได้เคยทำไว้แต่เดิมไม่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

กรอบการให้บริการด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 1. ดำเนินการประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองและควบคุมการกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบขั้นตอนของการปรับโครงสร้าง และศึกษาทางเลือกที่มีศักยภาพทางธุรกิจ  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอ
 3. ศึกษาปัญหา จำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทำประมาณการตัวเลขทางการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้และความเป็นไปได้ของแผน
 4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้  เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  และสามารถที่จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ตกลง

บริการวางแผน และ จัดหาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือ แหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ

การบริการวางแผน และ จัดหาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือ แหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจทั้งจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบวงเงินสินเชื่อระยะสั้นสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน หรือ วงเงินสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อการก่อสร้าง หรือ การพัฒนาโครงการ โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

FIN8 GROUP จะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป ครอบคลุมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจผลิตเครื่องจักร, ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจอาหารแปรรูป, ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

FIN8 GROUP ให้บริการอย่างไร

ในการทำงาน เราจะแนะนำแหล่งเงินทุน ประเภทของเงินทุน และ ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยจะประเมินตัวเลขความต้องการของเงิน จำนวนเงินที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจุดเด่นของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ และ วิธีการแก้ไขหรือลดจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างรอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนถาวร และ สามารถชำระหนี้ หรือ ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ตามที่ประเมินไว้ได้

ประเภทวงเงินที่ให้บริการ

สำหรับประเภทของวงเงินที่ Fin8 ดำเนินการจัดหาให้แก่ธุรกิจ โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จะประกอบไปด้วย

 1. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อซื้อวัตถุดิบ สินค้า ลงทุนในลูกหนี้การค้า ทั้งวงเงินในประเทศ และ วงเงินเพื่อส่งออก โดยวงเงินประเภทนี้มีอายุ 1 ปี ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) วงเงินแฟคตอริ่ง วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต วงเงิน LC, TR วงเงิน DLC วงเงินหนังสือค้ำประกัน (LG) วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract) เป็นต้น
 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ขยายปรับปรุงโรงงาน พัฒนาโครงการ หรือ ซื้อเครื่องจักร วงเงินประเภทนี้มีอายุตั้งแต่ 1-10 ปี อาทิเช่น วงเงินสินเชื่อระยาว วงเงินลิสซิ่ง เป็นต้น
 3. วงเงิน Project Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับโครงการในลักษณะงาน Project ประเภทต่างๆ  อาทิเช่น งานประมูลทั้งราชการและเอกชน เป็นต้น

บริการให้คำปรึกษา และ วางแผนพัฒนาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

การบริหารโครงการ : FIN8 ได้ร่วมมือกับ บริษัท คมน์สตูดิโอ จำกัด ให้บริการให้คำปรึกษา และ วางแผนพัฒนาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร รวมไปถึงนายหน้าค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น

สำหรับโครงการก่อสร้างทุกประเภท เราจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเจ้าของโครงการในการดูแลประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมขอบเขตการบริการดังนี้

 1. จัดหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการทำโครงการ
 2. การวางแผนองค์ประกอบของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประเมินทรัพย์โครงการ
 3. การออกแบบวางผังโครงการ และ ออกแบบอาคาร
 4. การรับเหมาก่อสร้าง
 5. การจัดหาแหล่งเงินทุน

บริการดูแลระบบไอทีครบวงจร

ธุรกิจในปัจจุบัน การนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนทางด้านการเงินและบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดเตรียมระบบไอทีสำหรับในองค์กรที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจจะช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานลงไปได้มาก ทำให้พนักงานสามารถโฟกัสกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ และลดความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error

บริการดูแลระบบไอทีครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 1. ออกแบบวางระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
 2. บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คและคอมพิวเตอร์รายปี
 3. จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆภายในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์, Printer, เครื่องถ่ายเอกสาร, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, เป็นต้น
 4. จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการทำงาน เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, โปรแกรมบัญชี เป็นต้น